Príjmy a výdavky

Prehľad za rok 2018: 

 

Prehľad príjmov/výnosov

Príjmy (výnosy) nadácie v roku 2018 pochádzali z darov od fyzických osôb a právnických osôb a spolu dosiahli celkovú výšku 20 994 EUR. Nadácia Pomoc deťom v ohrození mala v roku 2018 z verejnej zbierky usporiadanej na festivale Punkáči deťom príjem (výnos) z predaja vstupeniek na tento festival 6 995 EUR. V kaviarni Crema v Eurovei pre Nadáciu Pomoc deťom v ohrození vyzbierali zamestnanci počas jedného dňa 1 400 EUR. Zvyšok príjmov (výnosov) v hodnote     3 533 EUR boli dary od  anonymných darcov.

 

V roku 2018 bola nadácia poberateľom 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a príjem (výnos) z tohto titulu bol 9 066 EUR.

 

Celkové výdavky/náklady

 

Výška celkových výdavkov (nákladov) Nadácie v roku 2018 dosiahla hodnotu 20 986 EUR, z toho výška nákladov na správu nadácie v roku 2018 dosiahla 456 EUR a dary fyzickým osobám predstavujú sumu 20 530 EUR.

 

Prehľad za rok 2017:

 

Príjmy nadácie v roku 2017 pochádzali z darov od fyzických a právnických osôb, v sume: 2.279 eur

2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb činilo: 10.387 eur

Príjmy vďaka benefičnému festivalu Punkáči deťom: 11.422 eur

CELKOM: 24.088 eur

 

Hodnota poskytnutých finančných darov v roku 2017 smerovala 63 rodinám  a činila 28.830 eur. Zároveň sa ďalším 15 rodinám poslalo 42 balíkov so šatstvom a školskými potrebami, hygienickými a domácimi potrebami, ktorými aspoň čiastočne zmiernila ich zlú finančnú situáciu.

    

Prehľad za rok 2016:

 

 

Príjmy (výnosy) nadácie v roku 2016 pochádzali z darov od fyzických osôb a právnických osôb a spolu dosiahli celkovú výšku 13 888 EUR. Nadácia Pomoc deťom v ohrození dostala v roku 2016 od Občianskeho združenia Punkáči deťom na základe darovacej zmluvy dar – finančné prostriedky v celkovej sume 9 880 EUR. Zvyšok príjmov (výnosov) v hodnote 4 008 EUR boli dary od  anonymných darcov.

Zároveň mala nadácia z verejnej zbierky usporiadanej na festivale Punkáči deťom príjem (výnos) z predaja vstupeniek na tento festival 6 005 EUR.

V roku 2016 bola nadácia takisto poberateľom 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a príjem (výnos) z tohto titulu bol 7 800 EUR.

 

Výška celkových výdavkov (nákladov) Nadácie v roku 2016 dosiahla hodnotu 24 149 EUR, z toho výška nákladov na správu nadácie v roku 2016 dosiahla 1 164 EUR a dary fyzickým osobám predstavujú sumu 22 985 EUR.

Počas uplynulého kalendárneho roka nadácia svojou činnosťou podporila 46 rodín finančnými čiastkami, ktoré boli použité na nákup nevyhnutných osobných potrieb, ako aj na  čiastočné financovanie liečebných pomôcok, rehabilitačných pobytov a procedúr a 21 rodinám nadácia poslala 59 balíkov s ošatením, školskými potrebami, hygienickými a domácimi potrebami, ktorými aspoň čiastočne zmiernila ich zlú finančnú situáciu.

 

 

 

Príjmy Nadácie Pomoc deťom v ohrození sa skladajú z nasledovných zložiek:

2 % zo zaplatenej dane fyzických osôb a právnických osôb (v roku 2016 1 % pre právnické osoby).

Tieto príjmy predstavujú hlavný zdroj financovania aktivít Nadácie Pomoc deťom v ohrození, konkrétne príjmy z daní právnických osôb. Ich presný pomer spomedzi všetkých príjmov sa líši podľa jednotlivých rokov a podľa hospodárskeho výsledku právnických osôb, ktoré asignujú 2 % (v roku 2016 1 %) Nadácii Pomoc deťom v ohrození a podľa výšky príjmu fyzických osôb.

Dary fyzických a právnických osô


V tomto bode možno hovoriť o skutočnej filantropii, keďže venovanie 2 % sa nepovažuje za filantropiu, nakoľko sú to financie, ktoré by inak plynuli do štátneho rozpočtu. Tieto dary sú však taktiež ovplyvnené celkovou ekonomickou situáciou jednotlivcov a spoločností.

 

Výdavky Nadácie Pomoc deťom v ohrození zobrazuje graf, ktorý ukazuje, koľko percent prostriedkov bolo použitých na:

a) liečebné pobyty

 

 • liečebné pobyty,
 • rehabilitačné pobyty,
 • operácie a hospitalizácie, ktoré nehradí poisťovňa.

 

b) zdravotné pomôcky

 

 • elektrický vozík, zdvižná plošina, špeciálna autosedačka, špeciálne podložky na cvičenie, biolampa, rehabilitačný stôl a podobne,
 • lieky,
 • vitamíny.

 

c) materiálna pomoc

 

 • potraviny, ošatenie, hygienické potreby,
 • školské potreby (vrátane výpočtovej techniky),
 • nábytok,
 • príspevky na cestovné náklady v prípade dochádzania do nemocnice.

 

d) iné

 

 • príspevky inštitúciám.

 


V nasledujúcej tabuľke uvádzame počty vyhovených žiadostí v jednotlivých kategóriách

Podiely vynaložených prostriedkov do jednotlivých kategórií 2002 - 2009

 


Ak si uvedenú tabuľku znázorníme vo forme grafu , vidíme graficky znázornený pomer výdavkov medzi jednotlivými oblasťami, pričom možno konštatovať, že najvyšší počet vyhovených žiadostí v rokoch 2002 až 2009 sa týkal žiadosti o finančné prostriedky na zdravotné pomôcky, ďalej materiálnej pomoci, pomoci inštitúciám a najmenší počet vyhovených žiadostí je z kategórie „liečebné pobyty“.

Podiely vynaložených prostriedkov do jednotlivých kategórií 2002 - 2009

 


Pre presnejšie pochopenie rozdeľovaných finančných prostriedkov Nadácie a Občianskeho združenia Pomoc deťom v ohrození uvádzame aj pomer vynaložených prostriedkov do jednotlivých kategórií od roku 2002 do roku 2009 .


Sumy vynaložených prostriedkov do jednotlivých kategórií 2002 - 2009

 

 


Pre presnejšie pochopenie rozdeľovaných finančných prostriedkov Nadácie a Občianskeho združenia Pomoc deťom v ohrození uvádzame aj pomer vynaložených prostriedkov do jednotlivých kategórií od roku 2002 do roku 2009 .


Sumy vynaložených prostriedkov do jednotlivých kategórií 2002 - 2009